Live Panki Assembly Election Results 2014

Jharkhand Panki

Panki Election Result

Confirmed Result

Party wise Result Last Updated Time: 24/12/2014 01:48:40

Position Name Party Votes Percentage
1 Bidesh Singh INC 41175 26.36%
2 Kushwaha Shashi Bhushan Mehta INLD 39180 25.09%
3 Amit Kumar Tiwari BJP 29058 18.6%
4 LalSuraj JMM 22882 14.65%
5 Paras Thakur BJP 3595 2.3%
6 Jayram Oraon INLD 3110 1.99%
7 ManajrulHaque CPI 2358 1.51%
8 Kavita Singh CPI(ML)(L) 1810 1.16%
9 Madhu Sudantripathy JVM(P) 1800 1.15%
10 Rais Ahmad BSP 1617 1.04%
11 Shashi Kant Singh SSD 1514 0.97%
12 MdSafir Miya JBSP 1501 0.96%
13 Vishwanath Ram BJP 1341 0.86%
14 LalPrakash INLD 1131 0.72%
15 Alok Kumar Pandey ABJP 1068 0.68%
16 Santosh Kumar Jaiswal INLD 1063 0.68%
17 Jagdish Singh PAMS 845 0.54%
18 Awdhesh Oraon JKKP 639 0.41%
19 Suresh Prasad INLD 499 0.32%
Total 156186 100%