Live bahadurpur Assembly Election Results 2015

Bihar bahadurpur

bahadurpur Election Result

Confirmed Result

Party wise Result Last Updated Time: 08/11/2015 08:56:47

Position Name Party Votes Percentage
1 Bhola Yadav RJD 71547 47.44%
2 Hari Sahani BJP 54558 36.18%
3 Shyam Bharti CPM 5595 3.71%
4 Rajiv Kumar Choudhary CPI 3529 2.34%
5 Baidyanath Yadav CPIML 3519 2.33%
6 Arun Kumar Mishra IND 2950 1.96%
7 Ashok Kumar Mandal IND 1953 1.3%
8 Baidyanath Choudhary SS 1384 0.92%
9 Mahendra Kumar Paswan IND 1375 0.91%
10 Amar Kumar Paswan IND 1010 0.67%
11 Ajit Kumar JAPL 1010 0.67%
12 Harendra Sahani BSP 836 0.55%
13 Laxman Paswan SKLP 561 0.37%
14 Ambika Kumari NJPI 511 0.34%
15 Umapati Kuvar HCNP 466 0.31%
Total 150804 100%