Live hasanpur Assembly Election Results 2015

Bihar hasanpur

hasanpur Election Result

Confirmed Result

Party wise Result Last Updated Time: 08/11/2015 08:59:16

Position Name Party Votes Percentage
1 Raj Kumar Ray JDU 63094 45.3%
2 Vinod Choudhary RLSP 33494 24.05%
3 Sunil Kumar Pushpam JAPL 19756 14.19%
4 Gangadhar Jha CPM 5589 4.01%
5 Jitendra Kumar Yadav RJNP 4850 3.48%
6 Sudin Yadav AKVP 3881 2.79%
7 Bindeshwari Prasad Sahni SKLP 2231 1.6%
8 Prayag Chandra Mukhia CPI 2211 1.59%
9 Manoranjan Rai IND 1444 1.04%
10 Ranjan Kumar IND 1402 1.01%
11 Pravin Kumar BSP 1319 0.95%
Total 139271 100%