Live kusheshwar asthan Assembly Election Results 2015

Bihar kusheshwar asthan

kusheshwar asthan Election Result

Confirmed Result

Party wise Result Last Updated Time: 08/11/2015 09:00:38

Position Name Party Votes Percentage
1 Shashi Bhusan Hazari JDU 50062 45.91%
2 Dhananjay Kumar LJP 30212 27.7%
3 Rajendra Prasad CPI 5706 5.23%
4 Vinay Kumar IND 4678 4.29%
5 Ganesh Kumar IND 3733 3.42%
6 Kameshwar Ram BSP 3570 3.27%
7 Shyam Sundar Sardar JAPL 2850 2.61%
8 Bhupesh Bhuwan Bahrti IND 2772 2.54%
9 Rajesh Paswan GJDS 2105 1.93%
10 Turanti Sada SKLP 1779 1.63%
11 Lal Mohar Sada BNMP 1586 1.45%
Total 109053 100%