Live lalganj Assembly Election Results 2015

Bihar lalganj

lalganj Election Result

Confirmed Result

Party wise Result Last Updated Time: 08/11/2015 09:00:42

Position Name Party Votes Percentage
1 Raj Kumar Sah LJP 80842 46.31%
2 Vijay Kumar Shukla JDU 60549 34.69%
3 Shailendra Kumar Kaushik IND 8236 4.72%
4 Ram Pravesh Pandit IND 5264 3.02%
5 Sanjeev Ranjan IND 3596 2.06%
6 Sudhir Kumar Singh IND 2538 1.45%
7 Indu Bhushan Singh CPI 2382 1.36%
8 Rajeev Kumar Choudhary RJNP 1660 0.95%
9 Anil Kumar BMUP 1481 0.85%
10 Manoj Kumar IND 1400 0.8%
11 Mahendra Ram BSP 1358 0.78%
12 Chandan Kumar Kushwaha IND 1337 0.77%
13 Suraj Kumar Singh IND 955 0.55%
14 Umesh Das Akantak SAFP 912 0.52%
15 Ramashankar Sahni SKLP 795 0.46%
16 Bikiya Devi GJNP 782 0.45%
17 Kedarnath Prasad SP 480 0.27%
Total 174567 100%