Live nautan Assembly Election Results 2015

Bihar nautan

nautan Election Result

Confirmed Result

Party wise Result Last Updated Time: 08/11/2015 09:01:27

Position Name Party Votes Percentage
1 Narayan Prasad BJP 66697 45.08%
2 Baidyanath Prasad Mahto JDU 52362 35.39%
3 Raj Kumar Prasad IND 4287 2.9%
4 Gallu Chaudhari CPI 4242 2.87%
5 Santosh Chaudhary IND 3995 2.7%
6 Shailesh Kushawaha BSP 3873 2.62%
7 Punyadev Prasad IND 2949 1.99%
8 Nawal Kishor Pathak SS 2231 1.51%
9 Ratan Kumar Sarkar IND 1452 0.98%
10 Sanjay Kumar Kushwaha SP 1384 0.94%
11 Shankar Chaudhari GJDS 1108 0.75%
12 Radhakrishna Prasad JMM 925 0.63%
13 Priya Ranjan IND 906 0.61%
14 Islam IND 870 0.59%
15 Hamid Ali RJKP 660 0.45%
Total 147941 100%