Live phulwari Assembly Election Results 2015

Bihar phulwari

phulwari Election Result

Confirmed Result

Party wise Result Last Updated Time: 08/11/2015 09:02:15

Position Name Party Votes Percentage
1 Shyam Rajak JDU 94094 50.37%
2 Rajeshwar Manjhi HAM 48381 25.9%
3 Jay Prakash Paswan CPIML 11188 5.99%
4 Tribhuwan Rabidas BSP 3380 1.81%
5 Manti Das IND 3326 1.78%
6 Babita Devi IND 3217 1.72%
7 Kailash Paswan RJGP 2337 1.25%
8 Ujjawal Kant Hunkar SKLP 2320 1.24%
9 Uday Kumar SP 2312 1.24%
10 Mishri Ram IEMC 2033 1.09%
11 Shyam Chaudhary IND 2018 1.08%
12 Ram Tirth Paswan SMSP 2011 1.08%
13 Shankar Chaudhary LAWD 1791 0.96%
14 Rajendra Chaudhary BNYD 1697 0.91%
15 Shankar Kumar IND 1506 0.81%
16 Deepak Kumar GADP 1401 0.75%
17 Krishna Paswan BKVP 1303 0.7%
18 Vidhan Chandra Rana NJGP 1263 0.68%
19 Sajan Kumar IND 1226 0.66%
Total 186804 100%