Live saharsa Assembly Election Results 2015

Bihar saharsa

saharsa Election Result

Confirmed Result

Party wise Result Last Updated Time: 08/11/2015 09:03:11

Position Name Party Votes Percentage
1 Arun Kumar RJD 102850 54.49%
2 Alok Ranjan BJP 63644 33.72%
3 Sanjana Devi JAPL 6618 3.51%
4 Ram Shankar Kumar GJDS 3853 2.04%
5 Vinod Kumar CPM 3253 1.72%
6 Ranveer Kumar IND 1878 1%
7 Nirmal Mishra ABRMP 1125 0.6%
8 Madhav Prasad Mukhiya SKLP 938 0.5%
9 Ramesh Kumar Sharma IND 891 0.47%
10 Badri Sharma BJKP 869 0.46%
11 Kumar Gajendra Singh IND 866 0.46%
12 Shambhu Sah BSP 809 0.43%
13 Naresh Prasad Sah BMUP 579 0.31%
14 Dhirendra Kumar NJPI 563 0.3%
Total 188736 100%