Live sursand Assembly Election Results 2015

Bihar sursand

sursand Election Result

Confirmed Result

Party wise Result Last Updated Time: 08/11/2015 09:03:42

Position Name Party Votes Percentage
1 Syed Abu Dojana RJD 52857 34.15%
2 Amit Kumar IND 29623 19.14%
3 Pappu Kumar Chaudhary IND 15662 10.12%
4 Shahid Ali Khan HAM 13954 9.02%
5 Nawal Kishor Raut CPI 10342 6.68%
6 Vijay Kumar IND 6740 4.35%
7 Jai Nandan Prasad Yadav IND 4301 2.78%
8 Uma Shankar Gupta IND 4119 2.66%
9 Nawal Mandal IND 3297 2.13%
10 Mahesh Kumar IND 2310 1.49%
11 Gobind Thakur IND 2131 1.38%
12 Satyanarayan Thakur BMUP 1978 1.28%
13 Manoj Purwe SP 1481 0.96%
14 Vijay Kumar Hathi IND 1473 0.95%
15 Bharat Bhushan Sahani GJDS 1369 0.88%
16 Santosh Kumar BNYD 1099 0.71%
17 Sachin Shekhar IND 1068 0.69%
18 Mukesh Kumar Singh BSP 970 0.63%
Total 154774 100%