Live vaishali Assembly Election Results 2015

Bihar vaishali

vaishali Election Result

Confirmed Result

Party wise Result Last Updated Time: 08/11/2015 09:03:52

Position Name Party Votes Percentage
1 Raj Kishore Singh JDU 79286 48.87%
2 Brishin Patel HAM 48225 29.73%
3 Vinay Paswan IND 7975 4.92%
4 Raj Narayan Kumar LD 4695 2.89%
5 Mahtab Ahmad Khan JAPL 4301 2.65%
6 Muhamad Abas IND 2765 1.7%
7 Amiya Bhushan IND 2009 1.24%
8 Mahabir Prasad IND 1959 1.21%
9 Kundan Singh AAHP 1735 1.07%
10 Sigeshwar Bhagat SUCIC 1663 1.03%
11 Sudhir Ku Sharma GADP 1556 0.96%
12 Raj Kumar Singh BJKVP 1435 0.88%
13 Chandrashekhar Prasad Singh BSMP 1370 0.84%
14 Manohar Ray NJPI 1200 0.74%
15 Ghanshyam Kumar Singh IND 1150 0.71%
16 Pappu Kumar Sahu GJDS 899 0.55%
Total 162223 100%